fbpx

Algemene voorwaarden

Bedrijfsinformatie

Rake Vragen B.V.

Het Veer 38

1633 HE Avenhorn

KvK nr 77210417

BTW nummer NL860935723B01

Bankrekening NL09 KNAB 0259 9664 36

contact@rakevragen.com

Siets Bakker, geregistreerd bij de KvK als Transitie Advies (eenmanszaak)  is de bedenker en eigenaar van Rake Vragen. Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op alle producten en diensten die gekocht en geleverd zijn via www.rakevragen.com

Artikel 1 Definities

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rake Vragen B.V. (hierna te noemen: RV) en deelnemer van workshops of trainingen of afnemer van fysieke of digitale producten zoals aangeboden op www.rakevragen.com (hierna te noemen: klant).

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op maatwerk. Bij maatwerk gelden de voorwaarden zoals overeengekomen in de offerte.

1.3 Onder ‘workshops of trainingen’ wordt verstaan een door RV georganiseerde scholing bestaande uit een of meerdere dagen waarvoor individuele personen zich kunnen aanmelden.

1.4 Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan de natuurlijke persoon die aangemeld is om een workshop of training te volgen.

1.5 Onder ‘fysieke’ producten wordt verstaan het boek in druk en de kaartenset.

1.6 Onder ‘digitale producten’ wordt verstaan de content die in een besloten online leeromgeving aangeboden wordt en waarvoor de klant individuele inloggegevens krijgt om toegang te krijgen.

1.7 Onder ‘opdrachten’ worden alle inschrijvingen voor workshops of trainingen verstaan en alle bestellingen voor fysieke of digitale producten.

2 Algemeen

2.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door RV, vertegenwoordigd door Siets Bakker schriftelijk of per e-mail is bevestigd.

2.2 Alle betalingen dienen door overschrijving op de aangegeven bankrekening te geschieden of via de betaalprocedure op www.rakevragen.com Andere vormen van betaling worden niet geaccepteerd.

2.3 Afspraken met en toezeggingen van derden zijn niet geldig.

2.4 De klant erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door de opdracht te plaatsen, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de klant zijn verworpen. Een verwijzing naar de eigen voorwaarden of een standaard-clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht.

2.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Siets Bakker met haar klanten te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door klanten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder klant wordt verstaan een ieder die een of meerdere producten via www.rakevragen.com koopt.

2.7 Een e-mail wordt gelijkgesteld aan ‘schriftelijk’.

3 Voorwaarden deelname workshops en trainingen

3.1 De klant kan deelname tot 4 weken voor aanvang van de (eerste) workshop- of trainingsdag kosteloos annuleren of eenmalig verplaatsen naar de volgende lichting.

3.2 Tussen 1 tot 4 weken voor aanvang van de (eerste) workshop- of trainingsdag kan de klant de inschrijving nog aan iemand anders overdragen maar het recht op restitutie is vervallen.

3.3 Bij annulering binnen een termijn van 7 dagen of korter kan de klant zich niet meer laten vervangen door een ander. Een restitutie is niet mogelijk.

3.4 Bij meerdaagse workshops of trainingen kan de klant één keer een dag inhalen bij eerst twee volgende lichtingen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.5 Alle workshops en trainingen worden ondersteund met unieke content in de online leeromgeving. Het is in geen enkel geval toegestaan de inloggegevens met anderen te delen of derden op andere wijze toegang te geven tot de online leeromgeving. Zie verder artikel 4 voor aanvullende voorwaarden.

3.6 Vanaf de laatste workshop- of trainingsdag van de lichting waarvoor de klant zich heeft aangemeld, houdt de klant 12 maanden toegang tot de online leeromgeving, inclusief alle aanvullingen en updates.

3.7 Bij onvoorziene omstandigheden kan Siets Bakker zich laten vervangen.

4 Voorwaarden fysieke en digitale producten

4.1 Ten behoeve van het versturen van fysieke producten zijn adresgegevens nodig. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en nooit gedeeld met derden.

4.2 Ten behoeve van het toegang geven tot digitale producten moet een account worden aangemaakt en een mailadres worden opgegeven. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en nooit gedeeld met derden.

4.3 Het is in geen enkel geval toegestaan de inloggegevens van het account met anderen te delen of derden op andere wijze toegang te geven tot de online leeromgeving.

4.4 Het is tevens niet toegestaan de inhoud publiekelijk te maken via Social Media, blogs of op welke andere wijze dan ook. Het is de klant wel toegestaan de inhoud te gebruiken voor de eigen werkzaamheden.

4.5 Toegang tot de besloten online omgeving is in geen geval overdraagbaar.

4.6 De klant heeft het recht zich af te melden tijdens de looptijd van het digitale product. Dit gaat eenvoudig door af te melden in de mail. Een restitutie is niet van toepassing en afmelden is onomkeerbaar.

4.7 De klant houdt vanaf de factuurdatum 1 jaar toegang tot de content in de online leeromgeving van het fysieke product dat hij gekocht heeft, met uitzondering van de Toolbox Rake Vragen. De toegang tot de Toolbox is 2 jaar vanaf factuurdatum.

4.8 Er is geen recht van retour omdat het digitale producten betreft.

4.9 Fysieke producten kunnen -mits onbeschadigd en in originele verpakking- na overleg retour gezonden worden. De verkoopprijs minus € 6,50 verzend- en betaalkosten zal worden teruggestort.

5 Prijzen en betaling

5.1 De prijzen van alle producten staan op www.rakevragen.com Bij ieder product staat vermeld of de prijs inclusief of exclusief BTW is.

5.2 Alle producten dienen in één keer en vooraf betaald te worden.

5.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige producten.

5.4 Er wordt geen restitutie verleend bij prijswijzigingen.

6 Intellectueel eigendom en gebruik materialen

6.1 Op alle teksten, materialen en vormgeving van producten heeft Siets Bakker de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na deelname aan de workshop(s) en trainingen en tijdens de looptijd van digitale producten mag de deelnemer de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze of inloggegevens te delen met derden, tenzij Siets Bakker hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6.2 Het begrip ‘Rake Vragen’ is niet beschermd. Rake Vragen brengen beweging, bescherming zou beweging belemmeren. Ga echter met respect en zorgvuldigheid om met het werk van Siets Bakker dat tot Rake Vragen in de huidige vorm heeft geleid.

7 Klachten

7.1 Als je ontevreden bent over een van de producten informeer Siets Bakker hier dan direct per mail over. Siets Bakker verplicht zich de klacht serieus te nemen en samen met jou naar een oplossing te zoeken.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na start van het product gemeld worden. Klachten die later worden ingediend worden wel behandeld maar het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling vervalt.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Siets Bakker wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., emotionele schade is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, kan de klant Siets Bakker schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn om de verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

9 Privacy

9.1 Tijdens de workshops en trainingen worden geen foto’s of andere opnamen van deelnemers gemaakt door Siets Bakker of vertegenwoordigers van RV. Het is deelnemers niet toegestaan foto’s of andere opnamen te maken van andere deelnemers zonder toestemming vooraf.

9.2 Tijdens de workshops en trainingen worden geen deelnemerslijsten uitgereikt, noch wordt uitgebreide persoonlijke informatie gedeeld zoals achternamen en werkgevers.

9.3 Als een deelnemer contact wil houden met een andere deelnemer en RV of Siets Bakker wordt gevraagd contactinformatie door te geven, dan zal dit uitsluitend gebeuren nadat hiervoor toestemming gegeven is door de persoon van wie de informatie gewenst is.

9.4 Bij iedere interactie tussen de bezoeker van deze website en Rake Vragen, is de AVG van toepassing. Hoe de privacy gewaarborgd wordt staat in de privacyverklaring.

10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen de klant en RV overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Bij eventuele geschillen zijn zowel de klant als RV verplicht om zich in te spannen om het geschil onderling op te lossen, voordat het geschil aan de rechter voorgelegd wordt.

11.2 Indien klant en RV er onderling niet uitkomen, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Alkmaar.

11.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

5 februari 2019